Hopp til hovedinnhold

Nye regler om hyblifisering i eierseksjonssameier fra 1. juli 2021

Hyblifisering innebærer at en leilighet bygges om til flere små hybler. Slik ombygging vil særlig være aktuelt i områder hvor prispresset på utleieboliger er høyt, og eier av leiligheten ser at det kan være gode penger å tjene.

Selv om hyblifisering kan oppleves positivt for studenter og andre som ønsker seg små og relativt sett billige husrom, vil det normalt ikke oppleves like positivt for øvrige beboere. Det finnes eksempler på at en leilighet har blitt oppdelt i 10 små hybler, og det er ikke vanskelig å se for seg at en slik ombygging kan være problematisk for bomiljøet blant annet med tanke på støy, slitasje på fellesarealer og brannsikkerhet.

En seksjon som inneholder mange små hybler vil naturlig nok i større grad belaste sameiets fellesanlegg, uten at det av den grunn vil være lovhjemmel til å belaste eier av leiligheten en høyere andel av sameiets felleskostnader. 

Hyblifisering har tidligere ikke vært lovregulert, og både kommunens og sameiets muligheter til å regulere omfanget har vært begrenset. Med den nye lovbestemmelsen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli i år, er kommunen gitt anledning til å regulere oppdeling av boenheter i kommuneplan og reguleringsplan. 

Eierseksjonsloven har fra samme dato fått en ny bestemmelse i form av § 49 g hvor det fremkommer at «ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning» krever samtykke fra årsmøtet med to tredels flertall. Det er verdt å merke seg at det kun er ombygging som ikke anses som «vanlig» som rammes av bestemmelsen. Bestemmelsen er ikke til hinder for at en seksjon tilpasses for å passe en større familie eller et kollektiv av normal størrelse. 

Den nye lovbestemmelsen i Eierseksjonsloven har ikke tilbakevirkende kraft. Dette betyr at hyblifisering som allerede har funnet sted, må aksepteres.

Vi vil anbefale styret å informere beboerne om lovendringen, slik at de er oppmerksomme på at ombygginger som rammes av bestemmelsen fra nå av må behandles på årsmøte. I tillegg vil det i mange tilfelle være naturlig å innta en tilsvarende bestemmelse i sameiets vedtekter. Dette vil særlig være aktuelt for de sameiene som i dag har en bestemmelse i vedtektene som sier noe om hvilke saker som må behandles på årsmøte.