Hopp til hovedinnhold

Usbl ønsker bedre rammevilkår for utleie i Norge

I Norge har mange et ønske om å eie en egen bolig. Samtidig er markedet for utleieboliger økende, og stadig flere ønsker denne boformen.

Nyboligprosjektet NO.15 Malerhaugveien 15 fra Usbl som kommer for salg.

I innspillsmøtet som kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt 5. mai, deltok flere sentrale aktører i norsk eiendomsbransje, deriblant Usbl. Hensikten var å beskrive situasjonen på leiemarkedet og mulige tiltak for å bedre dette. Behov for endrede rammevilkår var noen av tiltakene som ble diskutert. 

Ønsket innspill til boligsosial politikk

I forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om boligsosial politikk inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et digitalt innspillsmøte, vedrørende situasjonen på leiemarkedet og en diskusjon om mulige tiltak. Usbl var et av selskapene som deltok i møtet. 

Usbl ønsker å stimulere til at så mange som mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig. Den norske eiermodellen som gjennom lang tid har eksistert i Norge har vært en god modell og har ført til mindre ulikhet og jevnere fordeling av formuer, sammenlignet med mange andre land. 

Samtidig blir kjøpekraften stadig dårligere, og dette rammer særlig yngre mennesker som skal inn i boligmarkedet for første gang. Spesielt gjelder dette i pressområder som Oslo. I følge undersøkelser NBBL har gjennomført, hadde en enslig person mellom 25-34 år i perioden 2003 til 2007 mulighet til å finansiere 36% av boligene som var til salgs i Oslo. Tilsvarende tall for perioden 2016 til 2019 var på 5,9%. Dette er en drastisk forverring og et uttrykk for at det bygges for få boliger i disse områdene.  

Påvirker også utleiemarkedet

Når kjøpekraften går ned, vil stadig flere mennesker ønske å leie en bolig. Rammevilkårene boligutviklere forholder seg til, gjør det vanskelig å få bygget nok boliger. For få tomter og langtekkelige reguleringsprosesser har ført til at tilbudssiden ikke er stor nok. Dette rammer også utleiemarkedet. 

Krever bedre rammevilkår 

I dag eier Usbl 550 boliger som leies ut på Østlandet. Disse har blitt realisert i stor grad takket være et godt samarbeid med kommunene og husbanken. Dette ønsker Usbl å fortsette med. 

  • Vi ønsker selvfølgelig å fortsette å samarbeide både med kommunene og husbanken. Men for å få dette til å fungere enda bedre i fremtiden trenger vi endrede rammevilkår. Utleieaktørene må få enklere tilgang på kapital, for eksempel ved at Husbanken gir høyere grunnlån enn i dag. I tillegg bør bygg som føres opp i den hensikt å drive langsiktig profesjonell boligutleie kunne avskrives på samme måte som næringsbygg, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Dersom lov om kompensasjon for merverdiavgift også inkluderte utleie til vanskeligstilte, for eksempel styrt gjennom kommunenes tilvisningsrett, hadde vi fått tiltak som ville lagt til rette for flere utleieboliger, fortsetter Bruun. 

Ønsker flere aktører velkommen

Dersom vilkårene til Husbanken endres, tror boligbyggelaget at flere private aktører vil komme på banen. 

  • Ved å legge til rette for vekst i det profesjonelle utleiemarkedet vil flere aktører oppleve dette markedet som attraktivt. Det vil føre til flere aktører og et bedre tilbud, økt kvalitet og mer varierte bomiljø - også i de boligprosjektene hvor det er stor grad av utleieobjekter, avslutter Bruun. 

Johan Bruun, Administrerende direktør i Usbl

 

Tekst: Usbl | Illustrasjon: NO.15 Malerhaugveien (Usbl)