Hopp til hovedinnhold

Regler om ansiennitet

Her får du alt du trenger å vite om regler om ansiennitet ved kjøp, salg eller overføring av bolig som Usbl-medlem.

Regler om ansiennitetsberegning

4.1 Utgangspunkt for beregning av ansiennitet

Ansiennitet regnes fra den dato medlemmet blir registrert av Usbl forutsatt at andelskapitalen er betalt. Medlemskapet kan imidlertid ikke benyttes før medlemmet er à jour med andelskapital og årskontingent, jamfør punkt 2.4.

4.2 Ansiennitet ved kjøp av ny bolig

Ved bruk av forkjøpsrett til ny bolig kan samme medlemskap ikke brukes til nytt forkjøp av bolig før 24 måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl bestemmer.

4.3 Ansiennitet ved kjøp av brukt bolig

Ved bruk av forkjøpsrett til brukt bolig kan samme medlemskap ikke brukes til nytt forkjøp av bolig før 24 måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl bestemmer.

4.4 Overføring av Usbl-andel til nærstående jamfør kapittel 3

Ved overføring av andel i Usbl til nærstående jamfør punkt 3.1, med eller uten tilknyttet borettslagsandel, beholdes ansienniteten (dersom medlemskapet er tilknyttet en bolig, kan medlemskapet ikke overføres uavhengig av boligen). Ved overføring av borettslagsandel uten samtidig overføring av medlemskapet beholdes også ansienniteten i medlemskapet. Den som mottar boligen må selv etablere eget medlemskap i Usbl som boligen skal knyttes til. Ingen kan få overført ansiennitet lenger enn fra egen fødselsdato.

4.5 Et medlem får overført til seg/arver et medlemskap med lengre ansiennitet enn hans eget

Et medlem som ved arv eller på annen måte får overført til seg et Usbl-medlemskap med bedre ansiennitet enn medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet er tilknyttet, overdra det medlemskap som har kortest ansiennitet til en nærstående. Ingen kan arve lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato. Dersom et Usbl-medlem arver eller på annen måte får overført til seg et Usbl-medlemskap tilknyttet en bolig, og det arvede medlemskap har kortere ansiennitet enn det medlemmet har fra før, kan medlemmet be om å få beholde sin opptjente ansiennitet, selv om medlemmet bestemmer seg for å beholde boligen. Medlemskapet med kortest ansiennitet må overføres videre eller må meldes ut, da et medlem bare kan ha ett medlemskap.

4.6 Bortfall av medlemskap

Ved utmelding av eller utelukking fra Usbl bortfaller opparbeidet ansiennitet, og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding. Usbl kan i særskilte tilfelle akseptere gjeninnmelding slik at ansiennitet beholdes.

4.7 Tildeling av bolig ved lik ansiennitet

Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig viser seg å ha lik ansiennitet (samme dato), avgjøres rekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning, med unntak av tilfeller nevnt i punkt 7.6.

 

Her finner du hele reglement om Usbl-medlemskap