Hopp til hovedinnhold

Regler om medlemskap og ansiennitet

Dersom lov og Usbl sine vedtekter ikke samsvarer med regler om ansiennitet, vil lov og vedtekter gjelde foran ansiennitetsreglene. I spesielle tilfeller kan bestemmelsene i disse reglene fravikes. Dette avgjøres av Usbl. Vedtatt av styret i Usbl 3. februar 2015.

illustrasjoner til SVG_FINAL

1. Innledende bestemmelse

1.1 Ved motstrid

Ved motstrid vil bestemmelser i lov og Usbl sine vedtekter gå foran bestemmelser i dette regelverk.

1.2 Ved tolkningstvil med mere

Ved tolkningstvil avgjør Usbl hvordan regelverket skal forstås. Elektronisk meddelelse ansees som skriftlig. Andelen på 300 kroner er det verdipapir medlemskapet er knyttet til.

1.3 Unntak ved særlige tilfeller

Ved særskilte tilfeller kan bestemmelsene i dette regelverket fravikes. Om denne bestemmelsen skal benyttes avgjøres av Usbl.

2. Vilkår for å være andelseier i Usbl

2.1 Vilkår for medlemskap – fysiske personer

Alle fysiske personer kan etter søknad bli medlem (andelseier) i Usbl. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i Usbl. Dersom en person som allerede er medlem får overført til seg nok et medlemskap (ved at han får overført til seg en bolig med tilknyttet medlemskap), må han kvitte seg med sitt opprinnelige medlemskap. Dette ved utmelding eller overføring. Dersom dobbelt medlemskap oppstår som følge av fusjon med annet boligbyggelag, kan andelseier overføre ett av medlemskapene til annet familiemedlem, jamfør punkt 2.2, eller si opp det ene medlemskapet. Ved innmelding kan Usbl kreve dokumentasjon på personlige data, herunder fødselsdato.

2.2 Vilkår for medlemskap – juridiske personer

For juridiske personer (bedrifter, organisasjoner med mere) kan det vedtektsfestes særlige vilkår for medlemskap, eller slike vilkår kan fastsettes av styret i Usbl. Ved innmelding kan Usbl kreve at organisasjonsnummer oppgis.

2.3 Nektelse av medlemskap

Usbl kan nekte medlemskap når det foreligger saklig grunn for det. Eventuell nektelse av medlemskap kan etter vedtektenes punkt 2.1 (4) bringes inn for generalforsamlingen. Se også lov om BBL § 4-1.

2.4 Når anses medlemskapet etablert

En andelseier kan bare utøve rettigheter etter medlemskapet når ervervet av andelen er registrert i andelseierboka og betalt.

2.5 Andelseierboka

Ved innmelding i Usbl utstedes utskrift fra andelseierboka med medlemmets navn, fødselsdato eller foretaksnummer, medlemsnummer og tegningsdato. Usbl kan kreve gebyr for utskrifter fra andelseierboka.

2.6 Andelskapital og årskontingent

Usbl kan kreve at andelskapital betales inn før søknad om medlemskap behandles. Ved eventuell nektelse av medlemskap blir innbetalt beløp tilbakeført.

2.7 Sameie i andel

Sameie i boligbyggelagsandel kan ikke etableres. Der det foreligger sameie i boligbyggelagsandel etablert etter tidligere lovgivning, og hvor dette sameiet skal oppløses, skal den som ikke skal beholde rettigheter etter medlemskapet, erklære dette overfor Usbl skriftlig. Andelseiere som er sameiere i andel i borettslag tilknyttet Usbl skal ha hvert sitt medlemskap i Usbl, jamfør lov om borettslag § 5-2 (4). Sameie i boligbyggelagsandel kan heller ikke etableres ved arv.

3. Overføring av andel i Usbl

3.1 Andel i Usbl kan uten samtykke fra styret i Usbl bare overdras til:

  • Andelseiers ektefelle
  • Andelseiers eller dennes ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje
  • Andelseiers søsken
  • Andelseiers eller dennes ektefelles fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
  • Noen som andelseier i minst 2 år har hatt felles husstand med

Det er heller ikke krav om samtykke fra styret dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

3.2 Overføring av andel i Usbl

Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet Usbl, kan andelen i Usbl bare overføres sammen med andelen i borettslaget. Det er imidlertid adgang til å overføre borettslagsandel uavhengig av boligbyggelagsandel. 

3.3 Formkrav for overføring

Når et medlemskap ønskes overført, skal det umiddelbart gis melding til Usbl, selv om samtykke til overføringen ikke er nødvendig. Melding skal gis på den måte Usbl fastsetter, og søker skal fremlegge den dokumentasjon Usbl krever.

3.4 Overføring av medlemskap for bruk av forkjøpsrett

Dersom et medlemskap overføres for at den som overtar medlemskapet skal kunne benytte dette til å gjøre forkjøpsrett gjeldende i en konkret sak, må overføringen være gjennomført kl. 14:00 dagen før fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende løper ut. Dette betyr at overføringsskjemaet må være innkommet i korrekt utfylt stand.

4. Regler om ansiennitetsberegning

4.1 Utgangspunkt for beregning av ansiennitet

Ansiennitet regnes fra den dato medlemmet blir registrert av Usbl forutsatt at andelskapitalen er betalt. Medlemskapet kan imidlertid ikke benyttes før medlemmet er à jour med andelskapital og årskontingent, jamfør punkt 2.4.

4.2 Ansiennitet ved kjøp av ny bolig

Ved bruk av forkjøpsrett til ny bolig kan samme medlemskap ikke brukes til nytt forkjøp av bolig før 24 måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl bestemmer.

4.3 Ansiennitet ved kjøp av brukt bolig

Ved bruk av forkjøpsrett til brukt bolig kan samme medlemskap ikke brukes til nytt forkjøp av bolig før 24 måneder er gått. Karantenetiden gjelder fra det tidspunkt Usbl bestemmer.

4.4 Overføring av Usbl-andel til nærstående jamfør kapittel 3

Ved overføring av andel i Usbl til nærstående jamfør punkt 3.1, med eller uten tilknyttet borettslagsandel, beholdes ansienniteten (dersom medlemskapet er tilknyttet en bolig, kan medlemskapet ikke overføres uavhengig av boligen). Ved overføring av borettslagsandel uten samtidig overføring av medlemskapet beholdes også ansienniteten i medlemskapet. Den som mottar boligen må selv etablere eget medlemskap i Usbl som boligen skal knyttes til. Ingen kan få overført ansiennitet lenger enn fra egen fødselsdato.

4.5 Et medlem får overført til seg/arver et medlemskap med lengre ansiennitet enn hans eget

Et medlem som ved arv eller på annen måte får overført til seg et Usbl-medlemskap med bedre ansiennitet enn medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet er tilknyttet, overdra det medlemskap som har kortest ansiennitet til en nærstående. Ingen kan arve lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato. Dersom et Usbl-medlem arver eller på annen måte får overført til seg et Usbl-medlemskap tilknyttet en bolig, og det arvede medlemskap har kortere ansiennitet enn det medlemmet har fra før, kan medlemmet be om å få beholde sin opptjente ansiennitet, selv om medlemmet bestemmer seg for å beholde boligen. Medlemskapet med kortest ansiennitet må overføres videre eller må meldes ut, da et medlem bare kan ha ett medlemskap.

4.6 Bortfall av medlemskap

Ved utmelding av eller utelukking fra Usbl bortfaller opparbeidet ansiennitet, og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding. Usbl kan i særskilte tilfelle akseptere gjeninnmelding slik at ansiennitet beholdes.

4.7 Tildeling av bolig ved lik ansiennitet

Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig viser seg å ha lik ansiennitet (samme dato), avgjøres rekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning, med unntak av tilfeller nevnt i punkt 7.6.

5. Regler for årskontingent

5.1 Årskontingent – ikke boende medlemmer

Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av Usbl. For ikke-boende medlemmer forfaller kontingenten slik Usbl bestemmer. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling første år etter innmeldingsåret.

5.2 Medlemskontingent – boende medlemmer

Som boende medlem i Usbl regnes etter disse regler den som per 1. januar i kalenderåret er andelseier i borettslag eller boligselskap hvor det er betinget at vedkommende også er medlem i Usbl. Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Dersom det er sameie i borettslagsandelen (boligen), dekker borettslaget medlemsavgiften for kun ett av disse medlemmene. De øvrige andelseierne må betale kontingenten på samme måte som ikke-boende. Dersom andelseierne ikke skriftlig har tydeliggjort overfor Usbl hvilken årskontingent som skal dekkes av borettslaget, avgjør Usbl dette. Medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende medlem til ikke-boende medlem, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår. Medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i tilknyttet borettslag betaler kontingent som boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.3 Kontingent for juridiske personer

Juridiske personer som er medlemmer i Usbl betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales én kontingent per medlemskap.

5.4 Ubetalt kontingent

Medlemmer med mer enn to års restanse på kontingenten anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansiennitet bortfaller, og medlemmene kan utelukkes fra Usbl, jamfør punkt 4.6.

6. Fordeling og salg av nye boliger

6.1 Utlysning av nye boligprosjekter

Nye boligprosjekter kunngjøres for medlemmene fortrinnsvis i Usbl-nytt og på usbl.no. Det skal blant annet angis en frist for medlemmer til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2 Tildeling av boliger i nye boligprosjekter

Ved tildeling fordeles boligene basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være à jour med kontingentbetalingen ved tildelingen.

6.3 Salg av ikke tildelte boliger

Etter tildeling kan Usbl selge ikke tildelte boliger uavhengig av medlemsansiennitet.

6.4 Mulighet for fravikelse

Usbl kan fravike reglene i dette kapittel ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

7. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

7.1 Forkjøpsrett og utlysning av brukte boliger for medlemmene

Dersom andel (bolig) i borettslag overdras, kan de forkjøpsberettigede gjøre forkjøpsretten gjeldende i overensstemmelse med borettslagets vedtekter. Usbl skal sørge for at boligene kunngjøres for medlemmene på egne nettsider. Melding om dette kunngjøres i minst en avis som er vanlig lest på stedet.

7.2 Vilkår for å benytte forkjøpsretten

For at ansiennitet skal kunne påberopes, må andelseier være registrert i Usbl innen utløpet av meldefristen, se punkt 2.4 og 4.1.

7.3 Krav om skriftlig melding

Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding (krav/interesse) til Usbl innen meldefristen. Opprinnelig kjøper kan likevel påberope seg sin ansiennitet uten å ha meldt forkjøpsrett.

7.4 Frister for å gjøre forkjøpsretten gjeldende

Fristen for å inngi skriftlig melding fremkommer på Usbl’s nettsider og er vanligvis 7 dager (dog minimum 5 virkedager). Usbl vil deretter gjøre forkjøpsretten gjeldende innen den frist som følger av lov om borettslag § 4-15 (20 dager). Medlemmer som melder interesse etter at fristen har løpt ut, kan ikke kreve å få kjøpe boligen i medhold av ansiennitet.

7.5 Overføring av andel

Eventuell overføring av ansiennitet må være gjennomført kl. 14:00 dagen før fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende løper ut. Dette betyr at overføringsskjemaet må være innkommet i korrekt utfylt stand.

7.6 Vinner av budrunde

For kjøper av brukt bolig regnes ansienniteten for kjøperen for det konkrete salget fra det tidspunkt budet ble akseptert. Dersom det ikke har foregått budgivning, regnes ansiennitet fra kontraktsinngåelsen. Har kjøper samme ansiennitetsdato som øvrige medlemmer som har inngitt krav eller interesse, skal kjøper regnes for å ha best ansiennitet av disse. Etter at fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende knyttet til denne konkrete bolig er utløpt, vil kjøper bli meldt inn og få et medlemsnummer. For ettertiden vil ansienniteten bli beregnet fra registreringstidspunktet, jamfør punkt 4.1.

7.7 Dokumentasjon av finansiering

De forkjøpsberettigede må kunne dokumentere finansiering innen meldefristen eller annen frist satt av Usbl. Dersom andelseier ikke kan dokumentere finansieringen tilfredsstillende, kan forkjøpsretten ikke benyttes. Usbl kan fastsette hva som anses som tilfredsstillende dokumentasjon i det enkelte tilfelle.

7.8 Arv

Arv utløser forkjøpsretten fra arvefallet, se for øvrig borettslagsloven § 4-13 (3).

7.9 Visning og angrefrist

Selger skal sørge for at boligen har vært tilgjengelig for visning til forkjøpsberettigede før fristen for å benytte forkjøpsretten løper ut. Dersom selger ikke sørger for slik visning, får den som benytter forkjøpsrett en angrefrist på to uker etter borettslagsloven § 4-19.

7.10 Mulighet for fravikelse

Usbl kan fravike reglene om forkjøpsrett for Usbl-medlemmer i forbindelse med inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

7.11 Krav om salg av eiet bolig ved kjøp av ny

Fysiske personer som er medlem i Usbl, kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet Usbl. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et borettslag tilknyttet Usbl før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et Usbl-tilknyttet borettslag. Andelseier er i slike tilfeller forpliktet til å selge den bolig som er ervervet først, se vedtektenes punkt 2.4 (2). Usbl kan, dersom det foreligger særlige grunner eller ekstraordinære forhold andelseier ikke kunne forutse, dispensere fra regelen i denne bestemmelse. Dette gjelder likevel ikke dersom andelseier erverver ytterligere én andel i annet tilknyttet borettslag for å overlate bruken av én av boligene til nærstående nevnt i burettslagslova § 5-6 første ledd nummer 3. 7.

7.12 Overføring etter at forkjøpsrett er benyttet

Etter at et medlemskap er benyttet for å gjøre forkjøpsrett gjeldende, kan ikke andelseieren overføre den opprinnelige boligen til nærstående, uten at forkjøpsretten blir utløst. Dette gjelder ikke ved slik overførsel i forbindelse med skilsmisse eller oppløsning av husstandsfellesskap med samboer som medlemmet har felles barn med.