Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Boligbyggelaget Usbl

Org.nr. 950 285 680

Med senere endringer og sist den 14. juni 2021

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Boligbyggelaget Usbl er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne.

I tillegg har laget til formål og:

 • Drive eiendomsmegling i medhold av lov av 16.6.1989 nr. 53 om eiendomsmegling.
 • Fremforhandle fordeler på vegne av andelseierne.
 • Forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne.
 • Eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut.
 • Foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital, herunder utlån.
 • Drive virksomhet av ulike slag av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar.

Boligbyggelaget Usbl skal bidra til en bærekraftig fremtid for sine medlemmer.

Forretningskontor
Boligbyggelaget har hovedkontor i Oslo.

Laget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 300.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

(3) Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av pkt. 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie én andel i laget. Ved sameie i borettslagsandel må samtlige sameiere eie én andel i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingent betales ikke for innmeldingsåret. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel kan ikke overføres til andre uten samtykke fra boligbyggelaget.

(2) samtykke kreves dog ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen erverves av andelseierens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, av søsken eller av noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

(4) Det er heller ikke krav om samtykke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(5) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(6) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til laget.

2-3 Ansiennitet

(1) Styret skal utarbeide særskilte ansiennitetsregler for boligbyggelaget.

(2) Storbyansiennitet

Usbl kan delta i samarbeidsordninger med boligbyggelag om felles ansiennitet. Styret inngår de nødvendige avtaler i denne sammenheng.

Andelseierne i andre boligbyggelag som er med i en slik ordning, får ansiennitet i Boligbyggelaget Usbl tidligst regnet fra avtalens inngåelse.

2-4 Utmelding – utelukking

(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5, herunder manglende betaling av årskontingent i minst to år. Andelseier som melder seg ut av laget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-5 Tildeling av boliger

(1) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler styret har fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal gjøre forkjøpsrett gjeldende til andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av den ansiennitet de andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig.

(2) Andelseier som bor i bolig skaffet gjennom medlemskap i boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker. Dette gjelder likevel ikke dersom andelseier erverver ytterligere én andel i annet tilknyttet borettslag for å overlate bruken av én av boligene til nærstående nevnt i Borettslagsloven § 5-6 første ledd nr. 3.

3. Styret og dets vedtak

3-1 Styret

(1) Laget skal ha et styre som består av styreleder og fire til syv andre medlemmer med ett varamedlem. I tillegg skal det velges medlemmer og varamedlemmer av og blant de ansatte i henhold til Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

3-2 Styrets oppgaver

(1) Forvaltningen av laget hører inn under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og lagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Herunder vedtak fra representantskapet som gjelder tilsyn i henhold til lov om boligbyggelag § 5-27.

3-3 Styrets vedtak

(1) Styret kan treffe vedtak når fem av medlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen.

(2) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandle på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(3) Administrerende direktør møter på styremøtene med tale- og forslagsrett.

3-4 Representasjon og fullmakt

(1) Styreleder eller nestleder og ett styremedlem representerer laget utad og tegner i dets navn. Styret kan gi signaturrett og prokura.

4. Valgkomité og representantskapet

4-1 Valgkomité og representantskapet

(1) Valgkomité og representantskapet skal ha leder og 6-7 medlemmer som velges blant lagets medlemmer.

(2) Generalforsamlingen velger Valgkomité og representantskap. Funksjonstiden for dem som velges til Valgkomité og representantskapet er to år. Styremedlem, daglig leder og revisor kan ikke være medlem i Valgkomité og representantskapet.

4-2 Valgkomité og representantskapets oppgaver

(1)  Valgkomité og representantskapet innstiller overfor generalforsamlingen på valg av styrets leder og styremedlemmer. Videre innstiller Valgkomité og representantskapet på valg av leder og medlemmer til Valgkomité og representantskapet som skal avspeile lagets geografiske virkeområde. Et medlem av Valgkomité og representantskapet kan ikke velges mer enn 4 ganger sammenhengende.

Valgkomité og representantskapet skal forberede valg av delegerte til generalforsamlingen for ikke-boende medlemmer i samsvar med pkt. 5-4 (2).

(2) Valgkomité og representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Valgkomité og representantskapet skal avgi uttalelse om årsoppgjøret før det fremlegges for generalforsamlingen. 

5. Generalforsamlingen

5-1 Myndighet

(1) Den øverste myndigheten i laget utøves av generalforsamlingen.

5-2 Tidspunkt for generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli.

(2 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 1/20 av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling dersom ordfører av representantskapet krever det. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

5-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte (ev. andelseierne). Innkallingen må være de innkalte i hende senest en uke før generalforsamlingen og kan skje elektronisk dersom den delegerte uttrykkelig har godtatt dette. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp spørsmål, som blir meldt til styret innen 1. april, på generalforsamlingen.

5-4 Delegerte

(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte skal velges av og blant andelseierne etter følgende regler:
- Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen én delegert med varamedlem for hver påbegynte 150 tall andelseier, regnet etter tallet på slike andelseiere ved siste årsskifte.
- Øvrige andelseiere velger én delegert med varamedlem for hver påbegynte 150 tall andelseier, regnet etter tallet på andelseiere ved siste årsskifte. Lagets styre innkaller disse andelseierne til møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i minst én avis med et varsel på minst en uke. 

Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.

5-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling

 • Godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder godtgjørelse til revisor.
 • Valg av tillitsvalgte til valgkomité og representantskap og styre.
 • Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte.
 • Eventuelt valg av revisor.
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

(2) Ekstraordinær generalforsamling

På ekstraordinær generalforsamling behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

5-6  Møteledelse og protokoll

(1) Generalforsamlingen skal åpnes av styreleder eller den styret har pekt ut. Møteleder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over dem som har møtt skal legges ved protokollen.

5-7 Stemmerett på generalforsamlingen

(1) Kun delegerte har stemmerett på generalforsamlingen og hver delegert har kun èn stemme selv om den delegerte representerer flere borettslag.

(2) Med det unntak som følger av pkt. 7-1 krever vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dersom det er stemmelikhet kan møtelederen bruke sin dobbeltstemme.

(3) Ved valg av tillitsvalgte kreves et flertall av de avgitte stemmer. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning.

5-8 Kunngjøring om årsoppgjør m.v.

Årsoppgjør og årsberetning skal sendes andelseiere som skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte

Årsoppgjør og årsberetning skal være tilgjengelig på usbl.no senest 7 dager etter avholdt generalforsamling.

5-9 Revisor

Boligbyggelaget skal ha en revisor som velges av generalforsamlingen. Revisor tjenestegjør inntil en annen revisor er valgt.

6. Inhabilitet, Taushetsplikt og Mindretallsvern

6-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke være med i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål, som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

6-2 Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

6-3 Mindretallsvern

(1) Generalforsamlingen, styret eller andre, som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer laget, kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

7. Vedtektsendringer og forholdet til botettslovene

7-1 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

7-2 Forholdet til boligbyggelagsloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 6.6.2003 nr. 38.