Hopp til hovedinnhold

Din stemme teller

Engasjerer du deg i borettslaget eller sameiet ditt, eller gjemmer du deg inne når du ser det er årsmøte eller generalforsamling? Ved å delta kan du være med og bestemme hvordan dere skal ha det.

Hva er generalforsamling/årsmøte?

– Årsmøtet/generalforsamlingen har den øverste myndigheten i borettslag og sameier. Det er et årlig møte for alle eierne i borettslag og sameier, for å godkjenne årsoppgjøret for forrige år og fatte vedtak i de sakene som er med i innkallingen. Noen saker skal behandles hvert år, slik som styrets årsberetning og årsregnskapet. Valg av styre gjøres også her.

Det er lovpålagt å avholde et slikt møte innen utgangen av juni hvert år. Det kan også avholdes ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Hvem har ansvar for å kalle inn til og sette dagsorden for møtet?

– Styret har ansvar for å sette en dato, varsle eierne om datoen slik at de kan melde inn saker til innkallingen, og sende innkallingen minst åtte og maks 20 dager før møtet.
Det er hovedsakelig saker som ikke kan avgjøres av styret alene og som går utover vanlig forvaltning som skal opp på møtet. Eksempler på slike saker er salg av fellesareal, endring av vedtekter og endring av fasade. Dersom det er andre saker en ønsker diskutert blant eierne, kan en avholde et beboermøte samtidig.

I utgangspunktet er verken spørsmål knyttet til budsjett eller generell drift tema for årsmøtet/generalforsamling. Det er styret som har ansvar for budsjettet i borettslag/sameier samt for at driften er forsvarlig. Dette er i stedet typiske saker som kan tas opp på et beboermøte i etterkant.

Hvorfor bør jeg som beboer møte opp?

– Det er viktig å engasjere seg i borettslaget/sameiet der en eier eller leier, for å ta del i viktige avgjørelser. Ved å delta på møtene støtter en opp om styrets arbeid gjennom året, og en får i tillegg mulighet til å påvirke drift og vedlikehold. I mindre borettslag/sameier må de fleste eiere på et eller annet tidspunkt også engasjere seg som styremedlem.

Du kan være en aktiv beboer ved å melde inn saker til styret. Når det varsles om dato for årsmøtet, er det en god anledning til å tenke gjennom om du har noen saker du ønsker at styret skal behandle. For å ha større påvirkningskraft kan du melde deg til å sitte i styret. Det er et lærerikt verv som gir god kjennskap til borettslaget/sameier du er eier i.

Hvor stort må flertallet være for å få en sak gjennom på årsmøtet/generalforsamlingen?

– Det avhenger av hva slags sak det er snakk om. Saker som regnes som vanlig forvaltning og som egentlig kan avgjøres av styret, vedtas med alminnelig flertall på årsmøtet. Det vil si at flere må stemme for forslaget enn mot. En slik sak kan være bytte av bredbåndsleverandør, eller vedtak om oppgradering av det elektriske anlegget for å legge til rette for elbillading.

Saker som etter lov eller vedtekter krever et flertall på 2/3 må vedtas på årsmøtet. Eksempel på dette kan være salg av fellesareal, endring av vedtekter og endring av fasade. Flertallet regnes av dem som har møtt frem på årsmøtet. Enkelte saker krever samtykke fra alle seksjonseierne. Et eksempel på en slik sak er oppløsning av borettslag og sameier.