Hopp til hovedinnhold

Overfør bolig

Du kan overføre en Usbl- bolig til et nærstående familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje, til søsken eller til noen andre som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Overføring av bolig gjelder også der man overdrar sin eierandel av boligen til en annen medeier, f.eks. ved samlivsbrudd. Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, derfor må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier hvis vedkommende ikke har eierandel i boligen fra før.

Det medfører ingen gebyr ved overføring til gjenlevende ektefelle. Ved en slik overføring trenger du ikke fylle ut skjemaet under, men bare sende en kopi av skifte-/uskifteattesten til eierskifte@usbl.no eller Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.

NB! Skal du overføre en bolig i et aksjeselskap er det noe annerledes enn å overføre en andel i et borettslag eller en eierseksjon i et sameie, da endringen av eier ikke blir tinglyst.

For å overføre en bolig i et aksjeselskap må du ta direkte kontakt med vår eierskifteavdeling. Dette fordi en slik overføring krever tettere oppfølging. Eierskifteavdelingen besitter informasjonen som må fylles ut på en transportfullmakt/erklæring de besitter (unik informasjon per bolig) som de må oversende til kunden for signering m.m.

Overfør bolig til nærstående

Dagens eierskiftegebyr ifm. overføring til nærstående er kr 4 155,- i borettslag og sameie og kr 2 980,- i Huseierforening.
Før inn ditt andelsnummer i borettslaget eller seksjonsnummer dersom du bor i et sameie.
Avregningsdatoen er den 1. i måneden. Det betyr at eieren per 1. i måneden er ansvarlig for å betale felleskostnadene i inneværende måned. Fellesutgifter skal etter avregningsdatoen innbetales i den nye eierens navn.
Boligen skal overføres fra
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør det enklere for oss å finne deg i våre systemer.
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Boligen skal overføres fra (medeier)
dd.mm.åååå
Boligen skal overføres til (ny eier)
dd.mm.åå.xxxxx
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
For eksempel «barnebarn».
Boligen skal overføres til (ny medeier)
dd.mm.åååå
Fordeling av eierandeler for nye eiere
Eierandelene deles i utgangspunktet likt mellom ny eier og ny medeier av boligen. Dersom de nye eierne ønsker en annen fordeling, kan du oppgi ønsket fordeling her.
F.eks «75%»
F.eks «25%»
Alle som bor i et borettslag tilknyttet Usbl må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap i Usbl kan du velge å overføre ditt medlemskap og tilhørende ansiennitet sammen med boligen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt vil den nye eieren ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må den nye eieren opprette et helt nytt medlemskap i Usbl.
Dokumentasjon
I borettslag kreves det dokumentasjon på slektskapet mellom den nåværende og den nye eieren når en bolig skal overføres. Dokumentasjon kan lastes opp nedenfor eller ettersendes per e-post til eierskifte@usbl.no. Husk å merke e-posten med boligens adresse. Dokumentasjon på slektskapet
Dokumentasjon på slektskapet
Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, men for å overføre en bolig i et borettslag tilknyttet Usbl, må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier. Du trenger ikke dokumentasjon på slektskap for å overføre en bolig i sameie, frittstående borettslag eller huseierforening der det ikke er intern forkjøpsrett.
Bekreftelse fra øvrige arvinger
Ved overføring av en bolig i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at øvrige arvinger godkjenner overføringen av boligen. Her kan du laste ned en veiledende mal som kan fylles ut, scannes og lastes opp her.

Melding til Usbl
Du kan benytte kommentarfeltet til å gi oss informasjon vi kan komme til å trenge. Du kan også la feltet stå tomt.

Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å overføre boligen. Skjemaet må også undertegnes av ektefelle eller registrert partner dersom dere begge bor i boligen. Hvis flere eier boligen sammen, trenger vi alle eiernes signaturer.