Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om Regjeringens strømtiltak

For å få en bedre forståelse for Regjeringens strømtiltak har vi her samlet noen spørsmål og svar.

Regjeringen innfører strømstønad til borettslag og sameier

Oppdatert 26. januar

Stønaden skal dekke fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskapene, ikke strømforbruk til andre formål i bygget slik som næringsvirksomhet. I forskriften pålegges boligselskapene ansvar for å sørge for at støtten faktisk kommer husholdningene til gode. 

Boligselskap hvor strømforbruk for husholdninger måles og avregnes i et felles målepunkt har rett til stønad etter denne forskriften. 

Boligselskap med felles måling og avregning av strømforbruk, skal sørge for at stønad etter denne forskriften fordeles på husholdningene. 

  • Det gis ikke stønad for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet. 
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger. 

Nettselskapet justerer stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer. 

Strømstønad som er gitt eller gis på bakgrunn av strømmålere i den enkelte boenhet kommer i tillegg. Forskriften gjelder strømforbruk i samme periode som etter strømstønadsloven, for desember 2021 til og med mars 2022.

Bestemmelsen ble gjort av regjeringen 21. januar. Les pressemeldingen her 

Og forskriften finner du her: Midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap - Lovdata

Støtten utbetales automatisk

I følge nettartikkel fra Norges vassdrags- og energidirektorat 25. januar vil støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forklarer i denne saken at støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Hva må styret gjøre?

Styret må se over strømregningene i perioden desember til mars, og kontrollere at kompensasjonen som er gitt fra nettselskapet ikke overstiger 5000 kWh per boligenhet. Reglene sier også at dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal brukes til annet enn boligselskapets husholdninger (f.eks butikk) må dette meldes til nettselskapet. Det er styrets ansvar å kontrollere og sende melding til sitt nettselskap.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) arbeider videre med forbedringer

Fortsatt er det mangler ved forskriften som har betydning for boligselskaper med fellesfunksjoner.

Mange boligselskaper bruker og eier garasjeanlegg og andre felles tjenestefunksjoner og tekniske anlegg på andre eiendommer sammen med andre boligselskaper. Det er hensiktsmessig å få mest mulig effekt ut av dyre tekniske anlegg, og å dele på kostnadene knyttet til dette. I disse tilfellene er imidlertid ofte disse driftsselskapene eiere av målepunktet og fordeler kostnadene på sine eiere og brukere som vil være boligselskapene og de enkelte husholdningene.

NBBL arbeider for at strømstøtten skal gi samme fordeler uavhengig av om du bor i enebolig eller i en leilighet i et boligselskap. Vi arbeider derfor fortsatt for at denne typen selskapers strømforbruk også skal omfattes av strømstøtteordningen.

NVE har til enhver tid oppdaterte spørsmål og svar om ordningen. Les mer her.

Faktura for felles strøm for desember inneholder kompensasjon – er den riktig? 

Noen nettselskap begynte å gi borettslag og sameier støtte på lik linje som for private husholdninger. Det betyr at noen allerede har fått reduksjon på desember-fakturaen. 

Dette var før reglene for kompensasjonsordning til boligselskane var på plass. Flere nettselskap la dermed samme begrensing som private husholdninger til grunn når de har ga borettslag og sameier kompensasjon. Det vil si at de forholdt seg til 5000 kWh totalt, og ikke per husstand. 

NVE sier at de som fikk refusjon på regningen før forskriften var på plass har fått uberettiget støtte da ordningen ikke var på plass ennå. Og i tillegg har de fått feil støtte (samme som privathusholdning).

Hva er regjeringens strømtiltak for private?  

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. 

Hvor mye får husholdningene tilbake?

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kW ekskl. mva for desember og 80% for januar, februar og mars. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie .

Gjelder dette også fjernvarme? 

Ja 

Hva sier Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ? 

For detaljer om ordningen henvises det til NVE sine hjemmesider: Spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE 

Hva er innholdet i midlertidig lov om stønad? 

Hele innholdet i proposisjonen til Stortinget kan leses på regjeringens hjemmesider. 

Prop. 44 L (2021–2022) (regjeringen.no)