Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om Regjeringens strømtiltak

For å få en bedre forståelse for Regjeringens strømtiltak har vi her samlet noen spørsmål og svar.

Regjeringen innfører strømstønad til borettslag og sameier

Oppdatert 24. januar

Stønaden skal dekke fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskapene, ikke strømforbruk til andre formål i bygget slik som næringsvirksomhet. I forskriften pålegges boligselskapene ansvar for å sørge for at støtten faktisk kommer husholdningene til gode.

Boligselskap hvor strømforbruk for husholdninger måles og avregnes i et felles målepunkt har rett til stønad etter denne forskriften.

Boligselskap med felles måling og avregning av strømforbruk, skal sørge for at stønad etter denne forskriften fordeles på husholdningene.

  • Det gis ikke stønad for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Nettselskapet justerer stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Strømstønad som er gitt eller gis på bakgrunn av strømmålere i den enkelte boenhet kommer i tillegg. Forskriften gjelder strømforbruk i samme periode som etter strømstønadsloven, for desember 2021 til og med mars 2022.

Forskrift for kompensasjon

21. januar kom regjeringen med en fastsatt forskrift for kompensasjon av fellesmålt strøm i borettslag og sameier. Les pressemeldingen her.

Faktura for felles strøm inneholder kompensasjon – er den riktig?

Noen nettselskap har begynt å gi borettslag og sameier støtte på lik linje som for private husholdninger. Det betyr at noen allerede har fått reduksjon på desember-fakturaen.

Det er imidlertid slik at reglene for kompensasjonsordning til boligselskap ikke er på plass ennå. Det vil antakelig ikke bli samme grense for fellesmålere som for private med at det gis kompensasjon opp til 5000 kWh. Flere nettselskap har lagt samme begrensing til grunn når de har gitt borettslag og sameier kompensasjon.

NBBL har tatt opp dette med NVE. Det anses at de som har fått refusjon på regningen har fått uberettiget støtte da ordningen ikke er på plass ennå. Og i tillegg har de fått feil støtte (samme som privathusholdning).

Hva er regjeringens strømtiltak? 

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene. 

Hvor mye får husholdningene tilbake? 

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kW ekskl. mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie 

Gjelder dette også fjernvarme? 

Ja 

Hva sier Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ? 

For detaljer om ordningen henvises det til NVE sine hjemmesider: Spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE 

Hva er innholdet i midlertidig lov om stønad? 

Hele innholdet i proposisjonen til Stortinget kan leses på regjeringens hjemmesider. 

Prop. 44 L (2021–2022) (regjeringen.no) 

Er Borettslag og sameier med fellesmåler med på ordningen? 

Alle husholdninger skal få støtte. Det er en ekstrem situasjon – høye strømpriser. Mange sliter økonomisk. Vi skal hjelpe dem. Det er budskapet fra regjeringspartiene. Det uttaler leder i stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland 

Hvordan skal borettslag og sameier få sine tilbakebetalinger? 

Borettslag og sameier falt utenfor i det første forslaget til ordningen. Årsaken til at de falt utenfor fellesskapet som skal hjelpes av regjeringen er at selve borettslaget/sameiet regnes som næringskunde fordi det har et organisasjonsnummer, mens hver leilighet regnes som en husholdning. 

Når vil reglene bli oppdatert for borettslag og sameier? 

«Ordninga vil også omfatte fellesmålt hushaldningsforbruk og gardsbruk. Her står det framleis litt arbeid att, og i proposisjonen som er sendt til Stortinget har regjeringa lagt til rette for å inkludere desse kategoriane i ordninga så raskt som mogleg. Dette kan først skje når det er funne gode praktiske løysningar på korleis straumforbruk i landbruket og fellesmålt hushaldningsforbruk i burettslag og liknande kan skiljast ut.» 

Hva sier Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)? 

For NBBL er det en selvfølge at like strømkostnader skal kompenseres likt uavhengig av om man har fellesmåler eller ikke, eller om man bor i enebolig, borettslag eller sameie. 

NBBL oppnådde rett før jul at regjeringen lover å finne løsninger som sikrer likebehandling. Sammen med myndighetene bidrar NBBL og boligbyggelagene til utformingen av de praktiske løsningene. 

Er det forskjell på borettslag og sameier? 

Det er opp til regjeringen å finne løsninger som passer for både borettslag og sameier. Regjeringen vil informere når ordningen er endelig utformet. Eksakt når ordningen kommer på plass er ikke avklart. Arbeidet pågår nå i starten av januar, og NBBL jobber for at løsninger kommer på plass raskest mulig. 

Det er trolig enklest å etablere en ordning for borettslag. NBBL håper regjeringen klarer å etablere ordningen for borettslag innen utgangen av januar, slik at strømregningen i januar og desember kan kompenseres ved nettselskapenes fakturering i februar. For sameier og andre former for boligselskap tar det trolig noe mer tid før ordninger er på plass, men innen første kvartal 2022 bør være realistisk. 

Hva med andre selskapsformer som garasjelag? 

NBBL er oppmerksom på at det er andre selskapsformer knyttet til husholdningene i borettslag og sameier. NBBL tar dette med i arbeidet med å påvirke til gode løsninger.