Hopp til hovedinnhold

Borettslag og sameiers ansvar for snø og is

Is og snø som raser ned fra taket kan føre til katastrofale konsekvenser for den som rammes. Derfor må borettslag og sameier gjøre hva de kan for å forebygge ras.

Tekst: NBBL | Foto: Istock

Borettslag og sameier er ansvarlig

Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler. Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren blir ansett for å ikke ha overholdt sine forpliktelser.

Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er også straffbart. De lokale politivedtektene inneholder ofte regler om dette, og overtredelse medfører bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselstraff.

Borettslag og sameier må varsle

Når det er fare for at snø og is faller fra hustak, så må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren.

Borettslag og sameier må sørge for rydding

Men det er ikke nok med varselskilt. Taket skal ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet.
Om boligselskapet ikke kan gjøre jobben selv og dokumentere at det tar lenger tid å få hjelp fra profesjonelle, kan avviserne stå fremme til jobben er gjort.

Borettslag og sameier må sørge for forebygging

Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres, for det er ikke tilstrekkelig og fjerne is og snø først når det oppdages.

Dømt for brudd på inspeksjonsplikten

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om å ikke utsette andres liv og eiendom i fare. Den aktuelle saken gjaldt straffeansvar som følge av at en person ble hardt skadet etter å ha fått en isblokk i hodet. Retten la til grunn at skaden kunne vært unngått dersom boligselskapet hadde sørget for at taket (gesimskassen) var tilstrekkelig undersøkt.  Lederen for vedlikeholdsavdelingen i eiendomsselskapet som eide gården ble dømt til fengselsstraff. Tingretten hadde tidligere avgjort at både selskapet som eide gården, selskapets eier og den ansatte var erstatningsansvarlig for skadene den forulykkede var påført.

I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk stand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er nødvendig.

Hva bør styret foreta seg?

Det er styrets ansvar at borettslag og sameier fjerner snø og is, forbygger rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjon. Å vurdere om det skal inngås avtale med et firma som kan følge opp dette gjennom vinteren, er lurt.

Selv om arbeidet blir satt ut til et eksternt firma, betyr det ikke at boligselskapet er fri for ansvar. Det er derfor viktig at styret følger med, slik at det er sikker på at taket blir inspisert så ofte som nødvendig og is og snø blir fjernet raskt. I ovennevnte dom påpekte Høyesterett at rutinene i mange gårder fremsto som utilstrekkelige. Selv om medieoppmerksomheten om den alvorlige saken nok har ført til økt bevissthet rundt dette i bransjen, bør styret også ha fokus på dette.